White Phantom F1 Hybrid Short Day White Onion

White Phantom F1 Hybrid Short Day White Onion